Arvojen arvoista politiikkaa

Pian alkavaa uutta kuntapolitiikan kautta tulee varjostamaan koronan runtelema jo ennestään vaikea kuntatalous, mikä tulee vaatimaan päättäjiltä vaikeitakin valintoja eri vaihtoehtojen välillä. Kaikkeen ei riitä rahaa ja rahojen holtiton jakaminen olisi vastuutonta. Panostukset esimerkiksi laadukkaaseen opetukseen ovat pois jostain muualta; joko muista kunnan palveluista tai veronmaksajien taskuista.

Se, mihin lopulta panostetaan, riippuu arvoista. Arvot ohjaavat omaa toimintaani politiikassa ja ajatuksiani muutenkin vahvasti. Arvot tarkoittavat niitä keskeisiä periaatteita, joiden mukaan haluamme elää ja joiden pohjalta haluamme tulevaisuuden yhteiskuntaa rakentaa. Ilman arvoja politiikassa toimiminen on hankalaa, sillä politiikka on täynnä arvovalintoja ja vaihtoehtoja.

Oma politiikkani perustuu viiteen keskeiseen arvoon, joita ovat vapaus, vastuu, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys sekä isänmaallisuuden ja kansainvälisyyden tasapaino. Haluan tehdä edistysmielistä sekä rakentavaan yhteistyöhön ja tutkittuun tietoon perustuvaa politiikkaa.

Arvomaailmani on vahvasti samanhenkinen Kokoomuksen kanssa, jonka vuoksi puolueen valinta oli itselleni nelisen vuotta sitten suhteellisen helppo valinta. Esittelen tässä tekstissä nämä oman arvomaailmani peruspilarit sekä sen, miten ne vaikuttavat omaan toimintaani ja millaista yhteiskuntaa haluan niiden pohjalta rakentaa.

Vapaus

Vapaus on minulle arvoista tärkein. Uskon siihen, että yksilö tietää aina yhteiskuntaa enemmän siitä, mikä juuri hänelle on parasta. Yhteiskunnan tehtävänä ei ole asettaa ihmisiä ylhäältä muotteihin ja päättää millaista elämää heidän tulee elää, vaan sen sijaan yhteiskunnan tulee luoda edellytykset ja mahdollisuudet jokaiselle tavoitella omia unelmiaan ja elää itselleen hyvää elämää.

Yksilön tulee voida olla juuri sellainen kuin haluaa, kunhan hän ei omalla vapaudellaan rajoita muiden vapautta tai toimi lainvastaisesti. Arvostakaamme siis erilaisuutta ja luottakaamme yksilöön!

Olen vahva vapaan markkinatalouden kannattaja. Verotuksen tulee olla mahdollisimman alhaisella tasolla ja Suomen järjettömän korkeaa kokonaisveroastetta on laskettava, jotta ahkeruus ja työnteko kannattaa. Verotusta on uudistettava siten, että verotetaan vähemmän sitä, mitä halutaan enemmän ja enemmän sitä, mitä halutaan vähemmän. Osa vapaata markkinataloutta on vähäinen sääntely. Julkisen vallan tehtävä ei ole esimerkiksi päättää siitä, millaisia taloja tai kuinka monta parkkipaikkaa rakennetaan, vaan päätös tulee jättää markkinoille.

Vapaus sisältää muun muassa sanan-, ilmaisun-, uskonnon- ja elinkeinovapauden sekä yksilön vahvan itsemääräämisoikeuden, joita on syytä vaalia myös tulevaisuudessa. Lisäksi länsimaiseen ja omaan näkemykseen ihmisten vapaudesta kuuluu vahvasti oikeusvaltioperiaate, jonka mukaan yhteiskunta on demokraattinen ja toiminta siellä lakeihin perustuvaa. Toimiva oikeusvaltio ei ole itsestäänselvyys, vaan sen puolesta on tehtävä jatkuvasti töitä. Toimiva oikeusvaltio yhdistettynä vapaaseen markkinatalouteen on mielestäni modernin yhteiskunnan menestymisen ehdoton edellytys.

Vastuu

Vastuu on erottamaton osa vapautta ja yksilön tulee aina kantaa vastuu omasta elämästään ja teoistaan – se ei ole yhteiskunnan tehtävä. Sen sijaan yhteiskunnan tehtävänä on tukea ja auttaa yksilöitä onnistumaan sekä luoda heille mahdollisuuksia hyvään elämään. Mielestäni yhteiskunta on onnistunut toiminnassaan ja mahdollisuuksien luomisessa sitä paremmin, mitä vähemmän yksilöiden tarvitsee turvautua yhteiskunnan tarjoamaan apuun ja tukeen.

Mielestäni vastuu ei ulotu vain omaan vapauteen ja toimintaan, vaan vastuuta tulee kantaa myös esimerkiksi lähimmäisistään, yhtäläisestä ihmisarvosta ja omalta osalta yhteiskunnan tulevaisuudesta. Emme voi ummistaa silmiämme esimerkiksi ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion polkemiselta. Jokainen voi myös tehdä sellaisia tekoja arjessaan, jotka osaltaan turvaavat kestävän ja paremman tulevaisuuden.

Vastuuta tulee kantaa myös yhteisestä maapallostamme ja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, sillä ilman elinkelpoista maapalloa paljon muullakaan ei ole merkitystä. Uskon siihen, että yksilöt ja markkinat ratkaisevat lopulta ilmastokysymykset, jonka vuoksi poliitikkojen tehtävänä on luoda ihmisille kannustimet ja mahdollisuudet ekologisen kestävyyden edistämiseksi sekä kehittää yhteiskuntaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Mielestäni teknologia ja uudet innovaatiot tulee valjastaa rohkeasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, jotta esimerkiksi päästöjen määrää saadaan vähennettyä. Samalla on siirryttävä kertakäyttöisyydestä kohti kierto- ja jakamistaloutta. Vastuu ympäristöstä kuuluu meistä jokaiselle.

Politiikassa haluan kantaa vastuuta paremmasta tulevaisuudesta ja mielestäni yhteiskunta ja maapallo tulee jättää tuleville sukupolville paremmassa kunnossa, kuin missä sen olemme saaneet. Mielestäni vastuullinen politiikka on tulevaisuuteenkatsovaa ja edistysmielistä – ei taantumuksellista. Edistysmielisenä suhtaudun myönteisesti uuteen teknologiaan ja sen hyödyntämiseen sekä ennakkoluulottomasti tuoreisiin ajatuksiin yhteiskunnan kehittämisestä.

Samalla kun suhtaudun myönteisesti tulevaisuuteen, arvostan myös menneiden sukupolvien uhrauksia yhteiskuntamme eteen. Mielestäni vastuunkantoa ja sivistystä on se, että samalla vaalii arvostavasti perinteitä sekä suhtautuu ennakkoluulottomasti kehitykseen ja edistykseen.

Mahdollisuuksien tasa-arvo

Mielestäni politiikkojen keskeisenä tehtävänä luoda kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet onnistua ja elää omanlaistaan elämää. Haluan elää yhteiskunnassa, jossa ihmisen sosioekonominen tausta, sukupuoli, kansalaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muut ominaisuudet eivät määritä hänen tulevaisuuttaan, vaan sen tulisi riippua yksilön omista tavoitteista ja kyvyistä sekä ahkeruudesta.

Hyvä yhteiskunta on sellainen, jossa jokaisella on samanlaiset mahdollisuudet hyödyntää omaa ahkeruuttaan ja osaamistaan. Mahdollisuuksien tasa-arvon toteutuessa kaikki lähtevät samalta viivalta, mutta päätyvät omalle polulleen ja eri aikaan maaliin – se on ehdottoman hyvä asia.

Hyvä yhteiskunta ei siis ole sellainen, jossa kaikilla menee yhtä hyvin tai huonosti, vaan sellainen, jossa kaikki voivat itse määrittää tulevaisuutensa ja lähteä samalta viivalta. Hyvässä yhteiskunnassa on voitava myös epäonnistua ilman, että se määrittää loppuelämää, vaan ihmisen on aina päästävä takaisin jaloilleen ja uuteen loistoon.

Sivistys

Sivistys on minulle tärkeä arvo, sillä siihen panostaminen on jokaiselle eduksi ja myös suomalaisen yhteiskunnan elinehto tulevaisuudessa. Minulle sivistys arvona tarkoittaa esimerkiksi tieteeseen ja järkeen pohjautuvaa päätöksentekoa, laadukasta koulutusta, osaamiseen, tutkimukseen ja innovointiin panostamista sekä sydämen sivistystä.

Jokaisella tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet oman sivistyksensä kehittämiseen esimerkiksi laadukkaan koulutuksen avulla. Sen vuoksi esimerkiksi kuntapolitiikassa on panostettava opetuksen monipuolisuuteen, laatuun ja yksilöllisyyteen. Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus nojaa vahvasti laadukkaaseen opetukseen, mutta myös tutkimuksiin ja innovointeihin panostamisessa.

Viime aikoina politikkaa on tehty populistisella otteella, asiat mustavalkoisina esittämällä ja tunteiden pohjalta eikä aina niinkään tieteeseen ja faktoihin perustuen, mikä on mielestäni valitettava kehityssuunta. Näin toimimalla voi saada lyhyen ajan voittoja, mutta se ei ole kestävää ja vastuullista alkuunkaan.

Laajaan tietoon pohjautuva päätöksenteko takaa kestävimmät ja vastuullisimmat päätökset, jonka vuoksi ainakin itse haluan tehdä kaikki poliittiset päätökset rationaaliselta pohjalta huolellisen perehtymisen ja eri vaihtoehtojen punninnan jälkeen.

Sydämen sivistystä on kyky arvostaa ihmisten erilaisuutta ja jokaista yksilöä sekä välittää ympärillä olevista ihmisistä. Sydämen sivistystä on myös kyky osata asettua toisen ihmisen asemaan. Se ei ole aina helppoa, mutta sitä taitoa voi harjoitella tutustumalla erilaisiin ihmisiin ja asioihin sekä aidosti kuuntelemalla muita. Haluan tehdä sellaista politiikkaa, joka perustuu rakentavaan yhteistyöhön myös puolueiden välillä – ei turhaan vastakkainasetteluun. Suomi kehittyy yhteistyöllä – ei hajottamisella.

Isänmaallisuuden ja kansainvälisyyden tasapaino

Suomi on tavattoman hieno maa, josta on syytä olla ylpeä. Suomessa on esimerkiksi maailman parasta koulutusta, puhdasta ja kaunista luontoa, turvallista, tasa-arvoista sekä vapaata – näitä on syytä vaalia ja kehittää jatkossakin. Isänmaallisuus merkitsee minulle mm. kansallisen perinnön vaalimista sekä halua kantaa oma korteni kekoon isänmaan vapauden ja turvallisuuden takaamiseksi. Kuitenkin samalla suhtaudun erittäin positiivisesti kansainvälisyyteen, sillä Suomi ei pärjää maailmassa yksin alkuunkaan.

Suomi on, ja sen tulee jatkossakin olla, erottamaton osa läntistä ja globaalia maailmaa. Suomelle kansainvälinen yhteistyö, Euroopan unioni ja vapaa maailmantalous ovat elintärkeitä, sillä esimerkiksi ilman maailmankauppaa Suomi ei pärjää. Lisäksi Suomi on vahvasti osa läntistä arvoyhteisöä, joka rakentuu ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, yksilönvapauden ja markkinatalouden pohjalle.

Suomen tulee kantaa oma kortensa kekoon esimerkiksi ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseen kansainvälisesti sekä ottaa päätöksissä huomioon myös niiden kansainväliset seuraukset. Suhtaudun globalisaation hyvin myönteisesti, sillä se lisää vaurautta ja hyvinvointia niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

Jätä kommentti