Vaaliteemat

Nuoret ja opiskelijat

Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee mahdollistaa mieluisa harrastus. Espoon tulee tarjota omia tilojaan joustavammin ja edullisemmin harrastusryhmien sekä harrastuksia tarjoavien yrittäjien käyttöön. Liikuntaa ja harrastuksia on lisättävä enemmän suoraan koulupäivien yhteyteen. 

Liikuntamahdollisuuksien tulee olla kunnossa koko kaupungissa. Urheiluseurojen riittävä rahoitus on turvattava. Lisäksi Espoon tulee panostaa myös liikuntapaikkojen, kuten ulkosalien, kuntoportaiden ja urheilukenttien, tarjontaan ja laatuun. 

Nuorten syrjäytymistä ehkäistään laadukkailla, matalan kynnyksen ja ennaltaehkäisevillä mielenterveyspalveluilla. Nuorten on päästävä jonoista hoitoon – terapiatakuusta on tehtävä totta. Espoossa tulee järjestää mielenterveystarkastukset, jolloin mielenterveyden ongelmat voitaisiin tunnistaa varhaisemmassa vaiheessa. 

Espoon tulee edistää nuorten yrittäjyyttä ja työllistymistä. Nuorisovaltuuston puheenjohtajana lisäämiäni nuorille tarkoitettujen kesäsetelien määrää tulee lisätä, jotta yhä useampi nuori saisi kesätöitä. Nuorten yrittäjyyttä tulee tukea esimerkiksi tarjoamalla nuorille yrittäjyysopintoja ja yrittäjyysseteleitä.

Espoon tulee olla Suomen paras opiskelijakaupunki. Kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen määrää tulee lisätä ja tämä onnistuu esimerkiksi rakentamiseen liityvän byrokratian vapauttamisella. Ei ole kaupungin tehtävä päättää esimerkiksi siitä, kuinka monta parkkipaikkaa tulee rakentaa, vaan päätös tulee jättää markkinoille.

Opiskelijoiden kannalta toimiva ja houkutteleva joukkoliikenne on elinehto. Opiskelijoille tulisi tarjota opiskelija-alennus myös HSL-kertalippuihin. Joukkoliikenteen tulee olla toimivaa ympäri vuorokauden, jonka vuoksi yöbussitarjontaa tulee laajentaa alueilla, joissa se on tarpeen. Opiskelijamyönteinen kaupunki panostaa laadukkaaseen koulutukseen sekä on eloisa ja viihtyisä, jotta tekemistä on myös opiskelujen ulkopuolella. 

Maailman paras koulutus

Espoossa tulee tulevaisuudessa panostaa koulutuksen laatuun, monipuolisuuteen sekä yksilöllisyyteen aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Laadukas koulutus on Espoon menestymisen edellytys tulevaisuudessa ja antaa yksilöille eväät pärjätä muuttuvassa maailmassa. 

Espoossa koulutus kaikilla asteilla on ollut vuosia maan huippuluokkaa ja näin tulee olla myös jatkossa. Opetuksen sisällön, kuten lukiokurssitarjonnan, kieltenopetuksen ja valinnaisainetarjonnan, tulee olla aivan viimeinen säästökohde. Espoossa on jatkossakin tarjottava mm. monipuolista kieli- ja valinnaisaineopetusta.

Lukiokoulutuksessa tulee hyödyntää teknologiaa entistä enemmän. Etäopetus ei kuitenkaan saa olla säästökeino, vaan sen tulee täydentää laadukasta lähiopetusta. Espoolaisten lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyötä tulee tiivistää, jotta nuoret voivat esimerkiksi jo lukiossa suorittaa korkeakouluopintoja. Lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrää tulee lisätä, jotta lukioiden sisäänpääsyraja ei nouse liikaa. Espoolaisella peruskoulunsa tunnollisesti päättävällä nuorella tulee olla oikeus lukiopaikkaan Espoossa. 

Kaikille tulee taata turvalliset ja terveelliset koulutilat. Koulukiusaamiseen tulee puuttua välittömästi ja jämäkästi ja kiusaajille pitää olla kovemmat rangaistukset. Koulukiusaamiseen puuttumisessa tärkeää on moniammatillinen yhteistyö opettajien, oppilashuollon, järjestöjen ja poliisin välillä. Jokaisella tulee olla oikeus terveellisiin koulutiloihin, jonka vuoksi sisäilmaongelmaiset koulut tulee laittaa nopeasti kuntoon.

Ryhmäkoot on pidettävä maltillisina, sillä jokainen ansaitsee koulussa riittävän huomion ja tuen. Yksilöllinen opetus kaikilla asteilla on turvattava. Oppiminen vaikeutuu ja opetuksen yksilöllisyys kärsii, mikäli ryhmäkoot kasvavat liian suuriksi. Kouluissa on annettava erityistä tukea sitä tarvitseville, mutta samalla kannustettava eteenpäin lahjakkuuksia.

Vahva talous

Vahva kuntatalous on välttämättömyys, sillä se mahdollistaa ihmisten hyvinvoinnin, laadukkaat palvelut ja elinvoimaisen Espoon. Menot ja tulot tulee saada tasapainoon. Kun Espoossa on puitteet hyvään elämään, lisää se elinvoimaa ja yrittäjyyden edellytyksiä, mikä puolestaan vahvistaa Espoon taloutta.

En hyväksy kuntaveron korotusta, sillä se rankaisee ahkeruudesta ja työnteosta. Kuntaveron nosto ei paranna kunnan taloutta ja elinvoimaa eikä kotitalouksien asemaa – päinvastoin. En hyväksy loputonta ja holtitonta velkaantumista, sillä se koituu nuorten maksettavaksi tulevaisuudessa. 

Espoon tulee olla Suomen yritysmyönteisin kunta. Ilman yrityksiä ei ole toimivaa kuntaa. Yritysmyönteisessä Espoossa vuoropuhelu kunnan ja yritysten välillä toimii, liikkuminen eri kulkumuodoilla on helppoa, päätösten yritysvaikutukset huomioidaan, kaupungin ostolaskut julkaistaan ja kaavoitus sekä lupapalvelut toimivat huomattavasti nykyistä nopeammin. Kaupungin tulee jakaa hankintoja osiin, jotta myös pienyrityksillä on mahdollisuus osallistua niihin.

Espoon tulee tarjota yrityksille asiointipalveluita yhden luukun periaatteella, jolloin dokumentteja ei tarvitse siirrellä paikasta toiseen. Yritysten todistustaakkaa kaupungille tulee pienentää. Espoossa on voitava tavoitella unelmia ilman, että joka välissä tarvitsee jumittautua byrokratiarattaisiin. 

Haluan taata tehokkaat palvelut pienimmällä veroasteella. Se onnistuu esimerkiksi tiiviillä yhteistyöllä yksityisen sektorin kanssa. Kaupungin kannattaa tuottaa itse vain välttämättömimmät palvelut ja osallistaa yritykset mukaan palvelutuotantoon. Kaupungin palveluita on tehostettava.

Hallituksen sote-uudistus on torpattava, sillä se vie Espoon varat, mutta jättää velat. Uudistus on erityisen haitallinen Espoolle, sillä se heikentää Espoon mahdollisuuksia investoida omaan kasvuun ja leikkaa kaupungin palveluista kymmeniä miljoonia. 

Eloisa ja kestävä Espoo

Eloisassa Espoossa on tilaa unelmille. Kaupungin tehtävä on luoda ihmisille ja yrityksille mahdollisuuksia – ei rajoittaa vapauksia, unelmia tai toimeliaisuutta. Sanotaan uusille ideoille mieluummin kyllä kuin ei. Kaupunkikulttuuria rajoittavaa byrokratiaa tulee karsia ja sujuvoittaa. Terassien ja myyntikojujen perustamisen sekä tapahtumien järjestämisen tulee olla mahdollisimman vaivatonta ihan jokaiselle.

Tulevaisuuden eloisassa Espoossa rakennetaan myös korkealle ja tiiviisti hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Korkea rakentaminen säästää tilaa luonnolle sekä lisää alueen elinvoimaa ja yrittäjyyden edellytyksiä. Kaupunkikeskusten tulee olla urbaaneja alueita, joissa tapahtuu ja yrittäminen kannattaa. Samalla Espoossa tulee myös tulevaisuudessa kaavoittaa paljon rauhallisia pientaloalueita. 

Tulevaisuuden Espoossa tulee huomioida kestävä kehitys kaikessa toiminnassa. Kaupungin tulee tehdä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja hiilineutraliuuden saavuttamiseksi. Tätä ei tule kuitenkaan tehdä ihmisten vapautta rajoittamalla, vaan kannusteita ja mahdollisuuksia luomalla. Espoossa tulee panostaa esimerkiksi puhtaaseen energiaan, kestävään rakentamiseen, kuten puurakentamisen lisäämiseen, ja innovatiivisiin ratkaisuihin yhdessä paikallisten yritysten kanssa. 

Kestävässä Espoossa on paljon virkistysmahdollisuuksia tarjoavaa lähiluontoa myös tiiviisti asutuilla alueilla. Kestävässä Espoossa myös osallistetaan asukkaat mukaan päätöksentekoon ja annetaan heille mahdollisuus vaikuttaa. Otetaan käyttöön osallistava budjetointi. 

Kestävässä ja eloisassa kaupungissa on helppo kulkea ja liikkua – kaikilla kulkumuodoilla. Joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen edellytyksiä tulee edistää kunnianhimoisesti, mutta se ei saa tapahtua autoilun kustannuksella. Auto on Espoossa monelle välttämättömyys ja eloisassa kaupungissa liikkuminen paikasta toiseen on vaivatonta.