Vaaliteemat

Panostus lapsiin ja nuoriin on panostus tulevaisuuteen

Mielenterveyspalveluihin panostaminen on nyt erittäin tärkeää, sillä mielenterveyden ongelmat ovat kasvaneet entisestään koronan aikana. Mielenterveyspalveluiden tulee olla aiempaa laadukkaampaa, matalakynnyksisempää ja ennaltaehkäisevämpää. Kannatan mielenterveystarkastusten käyttöönottoa kouluterveystarkastusten yhteydessä. Lisäksi terapiatakuu tulee ottaa käyttöön. Myös oppilas- ja opiskelijahuollon tulee toimia sujuvasti uudistuksen jälkeenkin, vaikka nämä palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Alan ammattilaisten tulee tuntea koulun yhteisö, jotta laadukkaat palvelut ovat mahdollisia.

Ihmiset jonoista laadukkaaseen hoitoon

Koronan aikana kasvaneita hoitojonoja on purettava tehokkaasti. Ihmisten on saatava laadukasta, oikea-aikaista ja myös ennaltaehkäisevää hoitoa koko hyvinvointialueella. Yksityisiä yrityksiä tulee osallistaa palvelutuotantoon ja palveluseteleiden käyttöä tulee lisätä, jotta laadukas hoito voidaan turvata ja ihmisten valinnanvapaus paranee. Oleellista ei ihmisen kannalta ole se, kuka palvelun tuottaa, vaan se, että hoito on laadukasta. Usein yritysten osallistaminen ja esimerkiksi palveluiden ulkoistaminen parantaa laatua ja tehostaa toimintaa. Yksityisen hoidon Kela-korvauksista on pidettävä kiinni. Tärkeää on myös panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä kannustaa ihmisiä huolehtimaan terveydestään hyvien elintapojen kautta.

Vahvan talouden puolesta – veronkorotuksia vastaan

Vahva talous on edellytys laadukkaille palveluille. Maakuntaveroa ei tule ottaa käyttöön eikä verotus saa kiristyä sote-uudistuksen myötä. Veronkorotukset rankaisevat ihmisiä ahkeruudesta ja työnteosta. Hyvnvointialueella on niukat resurssit, joten varat tulee käyttää tehokkaasti ja viisaasti. Yrityksiä palvelutuotantoon osallistamalla voidaan tehostaa toimintaa ja parantaa palveluiden laatua. Lisäksi aivan keskeistä on parantaa hyvinvointialueiden rahoitusmallia, sillä nyt iso osa alueen varoista meinaa siirtyä muille hyvinvointialueille. Rahoitusmallin tulee tukea nykyistä enemmän isoja kaupunkeja ja elinvoimaisia alueita.

Digitalisaatiosta ja teknologiasta kaikki irti

Digitaalisaation ja teknologian tarjoamat mahdollisuudet kannattaa hyödyntää tosissaan. Ajanvarauksen, vastaanoton ja reseptin uusimisen pitää onnistua vaivattomasti myös digitaalisesti, sillä usein se helpottaa ihmisten arkea ja myös tehostaa toimintaa sekä parantaa palveluiden monipuolisuutta. Lisäksi teknologiaa tulee hyödyntää esimerkiksi ihmisten hoitotarpeiden selvittämiseen. Oleellista on myös, että koko hyvinvointialueelle saadaan toimivat digitaaliset potilastietojärjestelmät, jotta myös palvelut ovat laadukkaita. Digitaalisten palveluiden pitää toimia julkisella puolella yhtä hyvin kuin yksityisellä.